Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Động vật - Dạy hát: "Thật là hay"

I. Mục đích yêu cầu

- Kiến thức Cháu hát được theo cô cả  bài hát , hiểu được nội dung bài hát, thể hiện sự vui tươi khi hát . Trẻ hứng thú và hưởng ứng nghe hát. Trẻ biết chơi trò chơi: Khu vườn bí ẩn 

- Kỹ năng: Rèn và phát triển tai nghe  và khả năng cảm thụ âm nhạc. Luyện kỹ năng hát rõ lời, hát đúng giai điệu cho trẻ. 

- Thái độ : 

Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động âm nhạc. Giáo dục yêu quý thiên nhiên, động vật

II. Chuẩn bị:

- Địa điểm  : trong lớp

     Giáo án, đàn, đĩa nhạc bài hoa thơm hướm lượn, hình ảnh  nội dung bài hát, bài nghe hát…; hình ảnh con gà, con chim, con chuồn chuồn …chơi trò chơi, xắc xô, hộp quà…

doc 3 trang Hồng Thịnh 16/02/2023 5440
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Động vật - Dạy hát: "Thật là hay"", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mam_non_lop_choi_chu_de_dong_vat_day_hat_that_la_hay.doc

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Động vật - Dạy hát: "Thật là hay"

  1. GIÁO ÁN Dạy hát: Thật là hay Nội dung kết hợp: Nghe hát bài : hoa thơm bướm lượn Trò chơi: Khu vườn bí ẩn CHỦ ĐỀ: Động vật Đối tượng: 4 - 5 tuổi (Số lượng trẻ : 25 - 30 trẻ) Thời gian : 25 - 30 phút I. Mục đích yêu cầu - Kiến thức: Cháu hát được theo cô cả bài hát , hiểu được nội dung bài hát, thể hiện sự vui tươi khi hát . Trẻ hứng thú và hưởng ứng nghe hát. Trẻ biết chơi trò chơi: Khu vườn bí ẩn - Kỹ năng: Rèn và phát triển tai nghe và khả năng cảm thụ âm nhạc. Luyện kỹ năng hát rõ lời, hát đúng giai điệu cho trẻ. - Thái độ : Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động âm nhạc. Giáo dục yêu quý thiên nhiên, động vật II. Chuẩn bị: - Địa điểm : trong lớp Giáo án, đàn, đĩa nhạc bài hoa thơm hướm lượn, hình ảnh nội dung bài hát, bài nghe hát ; hình ảnh con gà, con chim, con chuồn chuồn chơi trò chơi, xắc xô, hộp quà III.Cách tiến hành Thời gian Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1: Dạy hát 2 - 3 phút - Ổn định: Cho trẻ chơi trò chơi chim mẹ chim con - Cho trẻ xem tranh ảnh một số loài chim - Cô trò chuyện đàm thoại về nội dung trẻ xem - các loài chim này cất tiếng hót như thế nào? Trẻ trả lời - Đúng rồi đấy tiếng chim hót véo von rất là hay phải không nào. Và có một hài hát cũng nói về tiếng hót dễ thương của một số loài chim, để xem bài hát đó nói về loài chim nào chúng ta cùng đến với bài hát:thật là hay, Nhạc và lời của chú Hoàng Lân *Dạy hát 12 – 15 phút -Cô hát lần 1kết hợp đàn: Giíi thiÖu tªn bµi h¸t, - TrÎ l¾ng nghe tªn t¸c gi¶ -Cô hát lại lần 2: đàm thoại kết hợp giảng nội dung bài hát-> qua đó giáo dục trẻ + Bài hát nói về loài chim nào ? Tiếng hót thế - Trẻ trả lời 1
  2. 4- 5 phút - Cô thấy các con hát rất hay để thưởng cho các con cô sẽ hát cho các con nghe bài: Hoa thơm bướm lượn. Dân ca quan họ Bắc Ninh - Cô hát cho trẻ nghe. - Lần 1: (kết hợp đàn) Giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn - TrÎ l¾ng nghe t¸c gi¶. - Lần 2: Các con thấy giai điệu bài hát này như - TrÎ h­ëng øng cïng thế nào? D©n ca vïng nµo? Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×? c« ( Cô cho trẻ xem tranh vẽ nội dung bài nghe hát) - TrÎ tr¶ lêi Giảng nội dung: Bµi h¸t ca ngợi vẻ đẹpcủa quê hương đất nước, với vườn hoa đầy màu sắc có nh÷ng chó b­ím ®¸ng yªu víi nh÷ng ®«i c¸nh léng lÉy l­în quanh nh÷ng b«ng hoa th¬m rùc rì s¾c mµu. - Lần 3: cho trẻ nghe nhạc.(Nếu còn thời gian) * Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc : Khu v­ên bÝ 5 phút Èn. - C¸c con ¹! ThÕ giíi ®éng vËt rÊt bÝ Èn kh«ng cã - TrÎ ngåi theo 3 ®éi nh÷ng con c«n trïng mµ cßn nhiÒu con vËt kh¸c cïng ch¬i. n÷a, c¸c con cã muèn kh¸m ph¸ cïng c« kh«ng? - C¸c ®éi lÇn l­ît lªn - VËy th× c¸c con h·y ngåi ngay ng¾n vµ cïng t×m con vËt, ®o¸n, h¸t ch¬i trß ch¬i “Khu v­ên bÝ Èn” nhÐ! vµ vËn ®éng theo nh¹c - LuËt ch¬i: Mçi ®éi chØ ®­îc t×m 1 con vËt. bµi h¸t vÒ con vËt - C¸ch ch¬i: Chia trÎ lµm 3 ®éi cïng thi t×m trong ®ã(bµi, chim chích khu v­ên cã con vËt g× th× h¸t bµi h¸t bµi h¸t vÒ bông, еn gµ con, Mét con vËt ®ã, c¸c ®éi suy nghÜ trong 5 gi©y sau ®ã con vÞt, K×a con b­ím l¾c x¾c x« giµnh quyÒn tr¶ lêi. §éi nµo ®o¸n vµ vµng, Con chuån biÓu diÔn ®óng bµi h¸t sÏ ®­îc th­ëng mét phÇn chuån ) quµ, kÕt thóc TC ®éi nµo ®­îc nhiÒu quµ h¬n lµ th¾ng cuéc. * C« vµ trÎ cïng kiÓm tra kÕt qu¶ t×m ®éi th¾ng cuéc. Kết thúc: Nhận xét chung 3